شرکت خدمات ارتباط بیس فن

1.    تست نفوذ سامانه ی تحت وب پیام رسان بیسفون
2.    برگزاری دوره های آموزشی تخصصی امنیت
3.    تست نفوذ موبایل اپلیکیشن

شرکت گاز استان هرمزگان

1.    ارزیابی امنیتی شبکه

شرکت انتقال داده های آسیاتک

1.    تست نفوذ سامانه های نرم افزاری
2.    تست نفوذ شبکه و زیر ساخت
3.    تست نفوذ موبایل اپلیکیشن