شرکت طلوع فردای ایرانیان

1.    تست نفوذ موبایل اپلیکیشن
2.    مشاوره در زمینه تامین امنیت اطلاعات