افزایش حجم حملات BRUTE FORCE به سرویس‌دهنده‌های SSH


مشاهدات میدانی مرکز ماهر در روزهای اخیر نشان دهنده افزایش حجم حملات Brute Force به سرویس‌دهنده‌های #‫SSH در سطح کشور می باشد. از این‌رو در مستند حاضر تعدادی از مهمترین روش‌های مقاوم‌سازی این سرویس‌دهنده در برابر این‌گونه از حملات بیان شده است.

https://www.certcc.ir/ow_userfiles/plugins/base/attachments/5b41b669e026...

منبع» مرکز ماهر